Szczegółowa procedura rekrutacji

15 września 2020

– Krok 1 – Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP 2” : https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

– Krok 2 – Po wysłaniu formularza rekrutacyjnego PARP otrzymacie Państwo droga elektroniczną na wskazany w formularzu rekrutacyjnego PARP adres e-mail  informację o przyjęciu formularza rekrutacyjnego PARP przez Operatora oraz dane (login i hasło) do portalu Operatora obsługującego realizację projektu

– Krok 3 – Po zalogowaniu się do portalu w celu pełnej aktywacji konta, należy załączyć podpisany za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, nie starszy niż 1 miesiąc od dnia przesłania.

– Krok 4 – Po załączeniu dokumentu, odblokuje się możliwość wypełnienia i przygotowania elektronicznego formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Pozostałe dokumenty zgłoszeniowe, tj.:

– załącznik do oświadczenia określającego przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa wraz z załącznikiem A i B

– oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat  lub  nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.

będą do pobrania na stronie internetowej projektu: www.akademiamenadzeramsp.pl oraz w portalu

– Krok 5 – W momencie otwarcia 14 dniowej rundy naboru, aktywacji ulegnie możliwość wysłania elektronicznie formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. W tym celu należy pobrać z systemu i podpisać zgodnie z reprezentacją wcześniej przygotowany formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i załączyć go wraz z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi oraz wysłać elektronicznie poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie”

– Krok 6 – Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (krok 4) Przedsiębiorca składa w siedzibie Operatora na ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich  przesłania w formie elektronicznej.

– Krok 7 – Na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych (zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE) zostanie przygotowana lista rankingowa przedsiębiorstw, które uzyskają możliwość podpisania z Operatorem umowy na realizację usług rozwojowych.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg