Informacje dotyczące III rundy naboru formularzy zgłoszeniowych

18 kwietnia 2021

Szanowni Państwo

Z uwagi na  wygenerowanie  oszczędności  w ramach I rundy naboru zwiększona zostanie kwota przeznaczona na I turę naboru w ramach III rundy naboru formularzy zgłoszeniowych.

Kwota przeznaczona na III rundę naboru nabór wynosi: 1 663 793,75 PLN

Równocześnie informujemy, iż zaktualizowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 16.04.2021 r. znajduje się na stronie projekty w zakładce dokumenty.

W ww. dokumencie wprowadzono m.in.:

–  zmiany w alokacji kwot na poszczególne rundy naboru wniosków.

–  wymóg przesłania do Operatora w przypadku przedsiębiorstw pozostających w relacjach powiązanych oraz/lub partnerskich z innym przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami kserokopii zaświadczeń o otrzymanej pomocy de mini mis dla przedsiębiorstw powiązanych/partnerskich za okres bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych. Dokumenty powinny zostać przesłane wyłącznie w formie papierowej na etapie przesyłania formularza zgłoszeniowego do Siedziby Operatora.  Aplikujące przedsiębiorstwo nie musi dołączać kserokopii własnych zaświadczeń – Operator w tym wypadku bierze pod uwagę oświadczenie Przedsiębiorstwa o otrzymanej pomocy de mini mis, składane wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem dotyczących określenia kryterium MŚP.

– Operator wykreślił zapis dotyczący wymogu przesłanie umowy lub zaświadczenia o przyjęciu przez usługodawcę pracowników Przedsiębiorstwa na usługę rozwojową.

OPERATOR WYJAŚNIA, iż po uzgodnieniach z PARP, zmianie uległo podejście Operatora do weryfikacji powiązań kapitałowych oraz określania statusu Przedsiębiorstwa.

Operator przy wnioskowaniu przez Przedsiębiorstwa o kwotę dofinansowania w ramach projektu, będzie uwzględniał status przedsiębiorstwa z uwzględnieniem relacji i powiązań między przedsiębiorstwami.

Przykład:

Mikroprzedsiębiorstwo, które z uwagi na swoje powiązania opisane w Instrukcji dotyczącej wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP uzyskuje status przedsiębiorstwa średniego, może aplikować w ramach projektu o limit środków odpowiedni dla przedsiębiorstwa średniego.

Ww. sytuacji implikuje również konieczność właściwego podania wielkości przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem powiązań) w dokumentach rekrutacyjnych obowiązujących w projekcie.

OPERATOR PRZYPOMINA by po wysłaniu wniosku zgłoszeniowego zweryfikować status wniosku w systemie aplikacyjnym Operatora. Status  prawidłowo złożonego formularza to:  „złożony”, każdy inny status wniosku oznacza, że wniosek elektroniczny nie został prawidłowo złożony.

Ponadto Operator zwraca uwagę, iż wniosek zgłoszeniowy wygenerowany z wersji elektronicznej oraz załączony do systemu Operatora, a następnie przesłany w formie dokumentacji papierowej do Operatora  powinien zawierać unikalną sumę kontrolną. Brak sumy kontrolnej wniosku skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Rafał Stachowiak 507 077 758
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg