Akademia Menadzera MŚP - Szkolenia dla kadry kierowniczej -

O
Projekcie

Cel projektu

Wzrost jakości zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim w 315 MMŚP z terenu Makroregionu nr 5 (woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) przez zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania u 943 właścicieli, osób z kadry kierowniczej lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego MMŚP wynikające z ich udziału w usługach rozwojowych  zgodnie z analizą potrzeb rozwojowych MMŚP (Analiza) w terminie od 01.07.2020 do 31.03.2023 r.

Grupa docelowa

1400pracowników w tym co najmniej 35% pracowników z przedsiębiorstw małych oraz maksymalnie 25% pracowników mikroprzedsiębiorstw (z

tym, że osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników będą stanowiły nie więcej niż 10% ogółu uczestników objętych wsparciem) z terenu woj. dolnośląskiego, lubuskiego ,wielkopolskiego, zachodniopomorskiego (Makroregion 5). 

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom posiadającym miejsce prowadzenia działalności na terenie ww. województw (weryfikacja na podstawie dokumentów rejestrowych firm) oraz  posiadającym Analizę potrzeb rozwojowych MMŚP – zgodna  z załącznikiem nr 16 do regulaminu konkursu, a w przypadku nieposiadania takiej Analizy, deklarującym gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu oraz spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej. 

Wsparciem w ramach projektu mogą być również objęte przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MMŚP tylko na opracowanie Analizy, a także przedsiębiorstwa, które wydelegowały do udziału we wcześniejszych edycji projektów Akademii Menadżera MMŚP  tylko część z pracowników objętych Analizą. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w projekcie pracowników nieobjętych wsparciem w ramach AM.

Kryteria rekrutacji obligatoryjne

-FIRMA: Przedsiębiorstwo z terenu Makroregionu nr 5 (woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

-PRACOWNIK: zatrudnienie w MMSP z terenu Makroregionu nr 5 – CHARAKTER ZATRUDNIENIA: Pracownicy w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP, wykonującą pracę na rzecz przedsiębiorcy z terenu Makroregionu 5 – Kadra menadżerska MMŚP tj: właściciele, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego.

Kryteria rekrutacji premiujące

-FIRMA:

– Przedsiębiorstwo nie korzystało ze wsparcia na usługi rozwojowe oraz Pracownik/cy przedsiębiorstwa oddelegowany/i do udziału w projekcie dotychczas nie korzystał/li ze wsparcia na usługi rozwojowe – 3 pkt

– Przedsiębiorstwo, skorzystało ze wsparcia z Działania 2.2 typ 1 PO WER na opracowanie planu rozwoju – 3 pkt

– Status małego przedsiębiorstwa – 1 pkt

-PRACOWNIK:

-Oddelegowanie pracowników do udziału w projekcie, spośród których co najmniej 40% będą stanowiły kobiety – 1 pkt

Rodzaj Wsparcia

1. Doradztwo dostępne w BUR- Wsparcie przedsiębiorstw w diagnozowaniu
potrzeb rozwojowych
2. Usługi rozwojowe dostępne w BUR dla 350 przedsiębiorstw z
sektora MMŚP i 1400 ich pracowników- Próg dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorstw jest
rożny w zależności od wnioskowanej pomocy (w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej). Co do zasady maksymalne dofinansowanie dla
przedsiębiorstw wynosi do 80% wartości usługi rozwojowej. W przypadku korzystania z pomocy publicznej, wysokość wsparcia zależna jest od
charakteru usługi rozwojowej – tzw. szkolenie czy doradztwo. W sytuacji doradztwa wysokość pomocy publicznej jest stała i wynosi 50%
wartości usługi niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku szkoleń, podstawowym pułapem dofinansowania jest 50% jednakże ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020 pozwala na zwiększenie dofinansowania w ramach pomocy
publicznej dla małych i mikro firm o 20%(łącznie do 70%), natomiast dla firm średnich zwiększenie o 10% (łącznie do 60%).

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1-1280x854.jpg

Projekt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” (Makroregion 5)
nr: WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20

realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

 

Okres realizacji: 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.

Zakres  wsparcia:
Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

– opracowania analizy potrzeb rozwojowych,

– usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Maksymalna kwota wsparcia (dofinansowania) wynikająca z projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę wynosi: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na realizację usług rozwojowych Pracownika przedsiębiorstwa wynosi max. 7 500,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 15 931 476,40 PLN
Wartość projektu: 19 241 771,22 PLN

Planowany efekty:

Wzrost jakości zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim w 342 MMŚP
(spośród 380 objętych wsparcie) z terenu Makroregionu nr 5 (woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) przez zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania u 1602 (spośród 1780 objętych wsparciem) właścicieli, osób z kadry kierowniczej lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego MMŚP wynikające z ich udziału w usługach rozwojowych zgodnie z analizą potrzeb rozwojowych MMŚP w terminie od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.

Biuro projektu:

  1. Metalowa 4, 60-118 Poznań,
KontaktZDZ Poznań
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4
60-118 Poznań
507 077 758, 507 081 240
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/mapa1.png
Osoby do kontaktu
Anna Turecka 507 081 240
Magdalena Konieczna 507 077 758
Małgorzata Kaniewska 603 138 382
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ZDZ Poznań. All rights reserved.

http://akademiamenadzeramsp.pl/wp-content/uploads/2020/07/fundusze-europejskie-logotypy1-scaled.jpg